همیشه حق با اونیه که وقتی میخنده تو ضعف می کنی واسش .