مـــرد کــه بــاشــی
مــحــکومــی!
بـه ایــنکـه غـــمـِ عــالــم رو دلــت بــاشــه و
گــریــه نــکـــنـــی