چقدر ضعیف و کوچکند
آنهایی که وقتی اشتباه میکنند

نه توانایی اقرار به اشتباه دارند
نه قدرت عذرخواهی!

اسمش را میگذارند غرور
و به آن افتخار میکنند.!