سخن
از دستانِ عاشقِ ماست
که پُلی از
پیغامِ عطر و نور و نسیم
بر فرازِ شب ها ساخته اند...