‍ زیر امضای تمام شعرهایم
مینویسم"دل نوشت"
تابدانند عشق را باید
فقط با دل نوشت