او مثل موسیقی بی‌کلام بود.
حرفی نمیزد،
اما تأثیرش را می‌گذاشت …