صندلی داغ پر مغزی بودemoji
(به دنبال چسب زخم و بتادین می گردد)emoji
emoji