هنرم قافیه بازی‌ست
ولی لبخندت...
می‌کشاند هنرم را
به روانی بازی...!