وقتی دوقلب
برای یکـدیگر بتپد

هیچ فاصله ای دورنیسـت
هیچ زمانی زیــــادنیسـت

محکمترین برهان عشـق
" اعتمــاد" اسـت.