کسی می آید،
کسی می آید،
کسی که در دلش با ماست،
در نفسش با ماست،
در صدایش با ماست ...
‏⁧