عاشقی که ساعت
نمی شناسد!
اصلا مگر تو
در زمان می گنجی؟
تمام ثانیه های عمرم
فدای تو ...