مرا گویی چه می‌جویی دگر تو
ورای روشنایی؟
من چه دانم ...