دوستان به خاطر مشکل سایت معذرت میخوام
از سمت سرور بود که حل شد .