عشق خاصيت هاى محال
به آدم ها مى دهد
مثلاً تو؛
نگاهت "طعم" بهار نارنج مى دهد...
صدايت "عطر" ياس دارد...
قدم هايت "آواز" مى خوانند...