دلگرمی یعنی
شش دانگِ آغوشت
بخورد تا ابد به نامم...