🌸🍃پروردگارا
بی لطف تو
هیچ کاری به سامان نمی‌رسد.

نگاهت را از ما دریغ نکن🙏🏻
و با دستان قدرتمند و توانايت
چرخ روزگارمان را به سمت خوبى بچرخان

روزتان معطر به عطر خداوند 💐🍃