با تو ایمنم

و با تو سرشارم از هر چه زیباییست

پناهم باش تا سنگینی غربت از شانه هایم فرو ریزد

من از دور دستها ، آمده ام

باورم کن ، که حماسه دوست داشتن

مرابه اوج خوشبختی ، میرساند