اولین آفتاب را
بعد از چند روز باریدن باران
تصور کن …
زیباست نه؟
حالا به آمدنت فکر کن …!