عمری گذشت و ساخته ام با نداشتن
ای دل چه خوب بود تو را هم نداشتم...