💐🍃دنیا هنوز هم زیباست
زندگی در ساقه های سبز گیاه و در رگ های متورم زمان، جریان دارد.

خودت را به جریان تکرارِ زندگی نسپار👌
کارهایی را که انتخابِ توست انجام بده
در مسیری باش که دوستش داری

🌸🍃 وقتی ایمان داری مقصدت زیباست
پس تمام سختی و مشکلاتِ مسیر را
با لبخند، بدرقه کن👏🏼