وقتی تو دل خوشی، همه‌ی شهر دل خوشند!
خوش باش؛ هم به جای خودت، هم به جای من...