و عشق اگر با حضور همین روزمرگی ها عشق بماند عشق است …