در تاریکی چشمان ات را جُستم
در تاریکی چشم‌های ات را یافتم
و شب ام پُرستاره شد.