بعضی از تنهایی ها درمان ندارد
پوک می کند .. تکه هايی از وجودمان را حذف می کند
بعضی از تنهایی ها فقط یک درمان دارد
که باشد
بیاید
بماند