شاید سخت ترین چیز این باشه
که دو تا آدم مغرور عاشق هم باشن...