برخي آدم ها تو را خوب بلدند...
مثلاًمي دانند ،كدام آجر نصفه ي
ديوار دلت را بيرون بكشند...
تا ديوارت يكسره فرو بريزد...