مردم نمی دانند
چگونه می شود
بی هیچ واژه ای
کسی را که این همه دور است
این همه دوست داشت...