💐🍃 امروز
وقت زندگی کردن است، پس زندگی کنيد.
با شک و تردید زندگی نکنيد👌

🌸🍃جورى که دوست دارید زندگی کنيد
زندگی را ورق بزنيد
☕️استکان چای را به سلامتی نفس کشیدنتان بنوشيد.

مبادا، زندگی را دست نخورده بگذارید
زندگیتون به رنگ شادی🌈