گویند چرا تو دل بِدیشان دادی؟

والله که من ندادم،ایشان بردند...!