در اکنون زندگی کنید
وقتی می‌خورید، بخورید
وقتی عشق‌بازی می‌کنید، عشق‌بازی کنید
وقتی با کسی حرف می‌زنید، حرف بزنید
وقتی به یک گل نگاه می‌کنید، نگاه کنید
زیبایی لحظه را دریابید