نذارین آدما ناراحت بخوابن؛
‏شاید دیگه فردا بیدار نشدن...