💐🍃امروز
كمى سرعتتان را پـايين بياوريد.

و فارغ از بدو بدوهاى روزمره زندگى را
با تمام حواستان درک كنيد👌

🌸🍃اگر سرعتتان زيـاد باشد زيبايى هاى
زندگى را نمى بينيد
و نشناخته رد مى شويد.
و به ته خط مى رسيد

امروز زندگى را مزه مزه كنيد😘💐