تولدت مبارک آقا بهروز
ی عمر با عزت و ی دل خوش آرزوی من برای شما