اگه روزه میگیری و ...
به کسی که داره آب میخوره،
چپ چپ نگاه نمیکنی و ...
سر تکون نمیدی،
دمت گرم!👏🏻

اگه روزه نمیگیری و ...
به یه روزه دار نمیگی
دیوونه‌ای بابا اینهمه ساعت
آب نمیخوری که چی بشه؟
دمت گرم!👏🏻


کلا همین که ...
به کار کسی کار نداری و ...
سرت تو زندگی خودته،
دمت گرم!👏🏻