‏چشمانت
‏جاده‌ى ابريشم زندگى من است.
‏از يک تنهايى مى‌آيد
‏و به تنهايى‌هاى ديگرى مى‌رود.