اعتماد
مث دومینو میمونه
خیلی طول میکشه تا بچینیش
ولی خراب کردنش فقط چند ثانیه اس