گاهی سکوت میکنی
چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی
گاهی سکوت میکنی
چون واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداری
سکوت گاهی یک انتظاره و گاهی هم یک اعتراض
اما بیشتر وقت ها
سکوت برای اینه که هیچ کلمه خاصی
نمیتونه غمی رو که تو وجودت داری توصیف کنه
و این یعنی همون حس تنهایی