"سلطان دلها"باش امادل نشکن.
بگذارهمه عاشقت باشن اماتوعاشق یک نفرباش.
پله بساز اماازکسی بالانرو
دورت راشلوغ کن امادر شلوغی ها خودت راگم نکن
طلاباش اماخاکی