ما را سر باغ و بوستان نیست
هر جا که تویی تفرج آنجاست