‌‏به باز آمدنت چنان دلخوشم
‌‏که طفلی به صبحِ عید
‌‏پرستویی به ظهر بهار
‌‏و من به دیدن تو
‌‏چنان در آینه‌ات مشغولم
‌‏که جهان از کنارم می‌گذرد...