بیهوده سَرک می‌کشی سپیدار بلند
بسا پرنده‌ها
که باز نمی‌آیند...