ايمان بياوريم؛
به "بهار"، به عشق، به «بوسـه»
ايمان بياوريم؛
به انتظار آغوش هاى بى هوس
دنيا جهـنم است
براى آنهايى كه ايمان نياورده اند..!