قلب عضو مهمی ست ولی
خدا نکند پنجه های کسی گیر ِ موی کسی باشد