تغییر دردناک است و رفتن خطرناک

اما هیچ چیزی دردآورتر از درجازدن

وهیچ کاری خطرناکتر ازماندن نیست

این توهستی که باید بین رود شدن و

مرداب ماندن انتخاب کنی...