فصل بهار را
از همه ی فصل ها بیشتر دوست دارم
و ماهِ اردیبهشت را
و روزِ بارانی را
و لحظه ی بوسیدن را
عشق را
تو را
من تو را از همه بیشتر دوست دارم...