ماهایی که سخت دل میدیم و سخت دل می کنیم
واسه امروزی ها یه پشت کوهی به حساب میایم