زندگی سرد بود اما عشق می توانست کارگر باشد
می توان قطب را جهنم کرد پای دل در میان اگر باشد