در صورت و مَعنی که تو
داری چه توان گفت؟

حُسن تو ز تحسین تو
بَستست زبان را