تو را می خواهم
با تنی آغشته ب عشق و احساس


ک زیر نویس کنم
با بوسه
تک تکِ
گنجینه آغوشت را