غصه بخوری میگذره
بخندی هم میگذره
پس بخند و شکر کن
بذار تو فرکانس شادی قرار بگیری
اگہ می بینی زندگیت رو دوست نداری
فرکانست رو عوض کن...

🌺 🌺 🌺